DE FISCALE VERKIEZINGSCADEAUS

De regering stevent af op verkiezingen. Met een snelheid die enkel op het circuit van Francorchamps toegelaten is. In fiscalibus is de regering het ene cadeau na het andere aan het geven. Werkgevers zullen voordelig PCs kunnen geven of betalen voor hun werknemers. Aan klanten zal een aftrekbaar geschenk kunnen tot 50 EUR. De 6 procent B.T.W. voor sommige onroerende goederen wordt met één jaar verlengd? Cadeaucheques kunnen voor een hoger bedrag. Enige domper op de vreugde is een goed weggemoffelde aanpassing van de verjaringstermijnen binnen de vennootschapsbelasting.

Minister REYNDERS zet alles op alles om de belastingplichtigen gunstig te stemmen. Een overzicht van de diverse maatregelen.

PC privé

De eerste maatregel, opgenomen in de programmawet, is het door minister REYNDERS aangekondigde "PC privé" project. Daartoe worden de sociale en culturele vrijstellingen van art. 38 W.I.B. 1992 uitgebreid. De werkgever mag tot maximum zestig procent van de aankoopprijs (excl. B.T.W.) die de werknemers betaalt voor de aankoop van een geheel van pc, randapparatuur en printer, internetaansluiting en internetabonnement terugbetalen aan de werknemer zonder dat deze daar zal op belast worden. De vrijstelling geldt zelfs "voor de bedrijfsvoering dienstige" software in het kader van een door de werkgever georganiseerd plan. Maar de werkgever mag nooit zelf eigenaar zijn van al deze bestanddelen. Per aanbod mag het bruto maximaal gaan om 1.470 EUR (bedrag geïndexeerd voor aanslagjaar 2003). Concreet zal de werkgever aldus maximaal 882,00 EUR kunnen aftrekken voor een factuurbedrag van 1.470,00 EUR. Dus deze som zal een aftrekbare beroepskost uitmaken voor de belastingplichtige en niet belastbaar zijn in hoofde van de werknemer. Inwerkingtreding moet gebeuren via een koninklijk besluit. Maar het zou de bedoeling zijn deze maatregel nog voor aanslagjaar 2003 te laten gelden.

Voordeel PC

Nadeel van de "PC privé" is dat hij nooit eigendom mag geweest zijn van de werkgever. Dat is een nadeel als de werkgever één van zijn PCs ter beschikking stelt van een werknemer. Maar geen nood. Ook dat wordt aangepast. Voor de terbeschikkingstelling van een PC door de werkgever, zal een nog te nemen KB een forfaitair voordeel van alle aard bepalen waarvoor nu reeds een richtbedrag van 180,00 EUR per jaar wordt voorgesteld. Dat zal een wijziging zijn van het bekende art. 18 K.B. W.I.B. dat de forfaitaire raming van anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard vaststelt. Ook dit zou nog gelden voor aanslagjaar 2003.

BTW geschenk

Als een belastingplichtige een gering geschenk geeft aan zijn klant, kan de B.T.W. daarop aftrekbaar zijn (art. 12, 1, eerste lid, 2 W.B.T.W.). Totnogtoe was het basisbedrag excl. B.T.W. sinds 1970 vastgesteld op 12,50 EUR. Dat wordt nu opgetrokken tot 50 EUR. Datzelfde bedrag kan voortaan ook dienen als referentie voor het begrip "geschenk van geringe waarde" inzake de inkomstenbelasting. Voor wat de inkomstenbelasting betreft, zijn voorgaande wijzigingen van kracht vanaf het aanslagjaar 2003. Voor de B.T.W. kunnen desgevallend herzieningen doorgevoerd worden voor handelingen vanaf 01.01.2002. Wie in januari 2002 een geschenk van meer dan 12,5 EUR maar hoogstens van 50 EUR aan zijn klant gaf, zal de niet afgetrokken B.TW. via een herziening kunnen in mindering brengen. Maar net zoals voorheen zal deze uitzondering niet gelden voor geestrijke dranken. Een fles whisky aan de klanten geven van minder dan 50 EUR kan dus niet. Want whisky is een geestrijke drank. Maar met champagne kan het wel.

6 procent B.T.W.

De Ecofin Raad heeft beslist de maatregelen met betrekking tot het verlaagd B.T.W. tarief, in verband met de arbeidsintensieve diensten, te verlengen tot 31.12.2003. Om dat te regelen zal in ons land nog dit jaar een koninklijk besluit verschijnen dat de verlenging van de vermindering van de B.T.W. tot 6 procent regelt voor de renovatie van woningen en woninggebouwen die minstens 5 jaar oud zijn, alsook voor de herstelling van de fietsen, de herstelling van het schoeisel en lederwaren, en het herstellen en vermaken van kleding en huishoudlinnen. Maar let wel op: de verlenging is maar beslist voor één jaar.

Cheques

Ook de geschenken in natura, in contanten of in betaalbons (geschenk-, verrassings-, boeken-, gezondheids-, sport- en cultuurcheques, aankoopbons, ) vallen in de prijzen. De kost van dergelijke geschenken is een voor de werkgever of de vennootschap (voor bedrijfsleiders) aftrekbare kost. Wel moeten drie voorwaarden vervuld zijn: alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel krijgen, het jaarlijks toegekende totale bedrag mag niet hoger zijn dan 35 EUR en de toekenning moet gebeuren ter gelegenheid van Kerstmis of Nieuwjaar, of van een ander in het beroep gebruikelijk patroonsfeest (onder meer Sint-Elooi of Sinte-Barbara) of bij een jaarlijkse speciale gebeurtenis (een verjaardag bijvoorbeeld).

Maar dat is nog niet alles. Er mag bovendien een jaarlijks bijkomend bedrag van maximum 35 EUR per kind ten laste toegekend worden ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest of van een ander feest van dezelfde sociale aard (bijvoorbeeld Sint-Maarten of zelfs de verjaardag van het kind). Een vader met drie kinderen kan dus voortaan een jaarlijkse cadeau krijgen van zijn werkgever van in totaal 140 EUR. Deze maatregelen gelden niet enkel voor werknemers maar ook voor bedrijfsleiders zoals bestuurders en zaakvoerders.

De geschenken in natura, in contanten of in de vorm van betaalbons die aan een werknemer overhandigd worden ter gelegenheid van de toekenning van een eervolle onderscheiding of bij zijn pensionering, zijn voortaan aftrekbaar door de werkgever of van de schenkende vennootschap als het jaarlijks totaal bedrag ervan niet meer bedraagt dan 105 EUR per werknemer. Bij de pensionering van een werknemer kan het bedrag van 105 EUR opgetrokken worden tot een maximum bedrag dat overeenstemt met 35 EUR per volledig dienstjaar.

Al deze wijzigingen zullen nog dit kalenderjaar gepubliceerd worden als wijziging van het Bericht in het Belgisch Staatsblad van 28.11.1986.

Verjaringstermijnen

In fel contrast met dat alles staat de goed weggemoffelde aanpassing van de verjaringstermijnen voor vennootschappen binnen het Wetboek Inkomstenbelastingen. Voortaan zal de gewone verjaringstermijn van drie jaar (art. 354, eerste lid W.I.B. 1992) in alle gevallen dag op dag drie jaar zijn. Een boekjaar dat eindigt op 30.06.2003 zal pas verjaren op 30.06.2006 (en niet langer op 31.12.2005). Ook de vijfjarige fraude termijn zal voortaan zo moeten berekend worden. Maar de bijzondere termijnen bedoeld in art. 358, 1 W.I.B. 1992 blijven op de oude wijze in aanslagjaren gelden. Deze maatregel zal gelden van zodra hij in het Staatsblad verschijnt. Dat zal in de regel nog deze maand gebeuren. Zodat een pak boekjaren die zouden verjaren op 31.12.2002, dat nog niet zullen doen. Of hoe deze regering tussen een pak goed nieuws wetten een mokerslag toedient. Een verbeten trekje.

Jan VERHOEYE, accountant, docent Hogeschool Gent en gastprofessor Universiteit Gent.
Gepubliceerd op 13 december 2002.