WET VERHOOGDE AFTREK RESTAURANTKOSTEN DEFINITIEF

Restaurantkosten zijn vanaf 01.01.2004 voor 62,50 procent aftrekbaar. Maar om een budgettaire compensatie te waarborgen, verdwijnen met deze verhoogde aftrekbaarheid vier administratieve toleranties. Of hoe de ene hand neemt wat de andere heeft gegeven.

Tot voor kort gold binnen het Wetboek Inkomstenbelastingen dat 50 procent van de beroepsmatig gedane restaurantkosten fiscaal niet aftrekbaar zijn (art. 53, 8° W.I.B. 1992). Op die regel bestaat één wettelijke uitzondering. Restaurantkosten gemaakt door vertegenwoordigers van de voedingssector zijn volledig aftrekbaar als ze bij het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid noodzakelijk zijn in het kader van een mogelijke of werkelijke relatie van leverancier tot klant. Zoals de regering al lang aankondigde, is de aftrekbaarheid van de restaurantkosten nu definitief verhoogd. Dat gebeurt in twee stappen. De uitgaven gedaan vanaf 01.01.2004 zijn voor 62,5 procent aftrekbaar. In een tweede fase zal het percentage van 62,5 procent stijgen naar 75 procent. Die tweede verhoging plant de regering vanaf 01.01.2005 als de horecasector gedurende 2004 een fiscale en sociale gedragcode onderschrijft.

Deze nieuwe wet is vorige week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (Wet 10.05.2004, B.S., 24.05.2004). De eerste stap treedt retroactief in werking vanaf begin dit jaar. De inwerkingtreding wordt dus niet gekoppeld aan een aanslagjaar, maar wel aan een specifieke datum. De verhoogde aftrekbaarheid is van toepassing op de uitgaven gedaan vanaf 01.01.2004. De tweede stap is ook al voorzien in de wet. Maar de inwerkingtreding van het tweede luik wordt overgelaten aan de Koning bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Meteen geldt vanaf begin dit jaar de aftrekbeperking tot 50 procent enkel nog voor beroepsmatig gedane receptiekosten en de kosten voor relatiegeschenken. Evenwel blijven de reclameartikelen die opvallend en blijvend de benaming van de schenkende onderneming dragen bij voortduring volledig aftrekbaar.

Maar samen met dit goede nieuws werd in hetzelfde Staatsblad meteen ook minder goed nieuws afgekondigd via een loutere mededeling. Omdat deze algemeen verhoogde aftrekbaarheid van restaurantkosten op kruissnelheid 50 mln. EUR zal kosten, wil de regering meteen een compensatie inbouwen. Na de totstandkoming van de nieuwe wet in 1988 die de beperkte aftrekbaarheid invoerde, stond de toenmalige minister van Financiën een aantal uitzonderingen extra legem toe. Deze uitzonderingen, die totnogtoe volledig aftrekbaar waren, zullen voortaan ook de algemene regel van 62,5 procent moeten ondergaan. Het gaat om vier gevallen. (1) Zoals reeds aangekondigd tijdens de parlementaire voorbereidingen zullen de buitenlandse restaurantkosten niet langer voor de volle honderd procent aftrekbaar zijn (Com.I.B. 2002, 53/137). Zij zullen voortaan ook de beperking tot 62,5 procent ondergaan. (2) De restaurantkosten begrepen in hotelrekeningen delen ook in de klappen. Voorheen aanvaardde de fiscus dat als een onderneming verblijfkosten betaalt voor naar België uitgenodigde buitenlandse klanten, leveranciers of andere zakenrelaties, de normale restaurantkosten die verbonden zijn aan het verblijf in een Belgisch hotel en die in een gezamenlijke factuur van dat hotel begrepen zijn, ten volle aftrekbaar waren (Com.I.B. 2002, 53/138). Ook deze tolerantie verdwijnt. (3) De uitzondering voor restaurantkosten bij seminaries en colloquia wordt evenzeer geschrapt. Tot nog toe was het zo dat als in de factuur van de opleiding de restaurantkosten slechts bijkomstig waren, zij volledig aftrekbaar waren (Com.I.B. 2002, 53/139). Meer nog: voortaan moet de factuur van het seminarie of het colloquium steeds zodanig uitgesplitst zijn dat de restaurantkosten van de andere kosten kunnen worden onderscheiden. (4) Tot slot wordt ook de buitenwettelijke uitzondering voor bedrijfsrefters van bedrijfsleiders en zakenrelaties geschrapt.

De opheffing van deze vier toleranties werd gepubliceerd als mededeling in hetzelfde Staatsblad dat de nieuwe wet bevat in afwachting van de publicatie van een administratieve circulaire. Maar de opheffing van deze toleranties geldt net zoals de wet met terugwerkende kracht tot 01.01.2004. Waarmee nog maar eens gezondigd wordt tegen de regels van behoorlijk bestuur. De belastingplichtige heeft de voorbije vijf maand zeker drie van de vier soorten uitgaven nog gedaan in de volle overtuiging dat zij honderd procent aftrekbaar zouden zijn. Nu hoort hij dat dit met terugwerkende kracht wordt teruggedraaid. Het bericht in het Staatsblad bevat zelfs een speciale passus voor restaurantkosten bij seminaries en colloquia. Wanneer in de periode van 01.01.2004 tot 24.05.2004 op de factuur van een seminarie of een colloquium geen opsplitsing is gemaakt tussen de restaurantkosten en de andere kosten, wordt het bedrag van de restaurantkosten geacht 20 procent te zijn van het totaalbedrag van de factuur.

Jan VERHOEYE, accountant, docent Hogeschool Gent en gastprofessor Universiteit Gent.
Gepubliceerd op 3 juni 2004.