DE PROGRAMMAWET FISCAAL BEKEKEN

Als een vennootschap sommige kosten zoals commissies of bezoldigingen niet verantwoordt door jaarlijks een geijkte fiscale fiche op te sturen naar de fiscus worden die kosten afzonderlijk belast aan een tarief van 309 procent. Die zware sanctie geldt tevens voor verdoken meerwinsten ('zwarte' inkomsten). De fiscus paste die afzonderlijke aanslag ook toe bij niet aangegeven voordelen van alle aard. Recente rechtspraak vindt echter dat de tekst van het wetsartikel dat niet toelaat. Vandaar dat de wetgever het artikel nu aanpast. Vanaf het aanslagjaar 2007 kunnen niet aangegeven voordelen van alle aard belast worden aan 309 procent. Gelukkig bestaan toleranties in de gevallen de aanslag zou kunnen opgelegd worden.

De wet voorziet dat bij het niet opmaken van een fiscale fiche voor kosten of voordelen de sanctie niet moet toegepast worden als de verstrekker kan aantonen dat ze spontaan werden vermeld door de genieter in zijn ingediende aangifte.

De fiscus bouwde een tweede toegeving in. Als de fiches laattijdig zijn ingediend maar binnen de aanslagtermijn zodat de fiscus de genieters nog kan belasten, past de fiscus de sanctie niet toe. Hetzelfde geldt als de fiscus verdoken meerwinsten ontdekt en de bestuurders of vennoten ermee instemmen de zwarte inkomsten te laten belasten in hun personenbelasting of ze te erkennen als een vordering die de vennootschap op hen heeft.

Bedrijfsvoorheffing

Eind vorig jaar voerde de regering de bijzonder mooie maatregel in die toestaat dat de helft van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldiging van onderzoekers niet moet doorgestort worden naar de fiscus. De werkgevers mogen dat stuk dan houden waarmee ze een mooie besparing realiseren. Die maatregel geldt voor onderzoekers die werken binnen universiteiten en hogescholen. Reguliere ondernemingen kunnen die korting ook krijgen, maar dan moeten hun onderzoekers werken via een samenwerkingsovereenkomsten met een universiteit, hogeschool of een erkende wetenschappelijke instelling.

De laatste doelgroep zijn de zogenaamde 'Young Innovative Company'. Dat zijn kmo's die autonoom onderzoekers tewerkstellen. Tot nog toe vielen reguliere grote ondernemingen die autonoom onderzoekers tewerkstellen uit de boot. Die worden nu aan dek gehesen door een korting toe te kennen van 25 procent. Een goede maatregel die voor meer werk kan zorgen van hoog opgeleide mensen. Bezoldigingen die vanaf 1 januari 2007 worden betaald of toegekend, kunnen van de nieuwe wet gebruik maken.

Fiscale boetes

Tot slot worden de fiscale boetes behoorlijk verhoogd. Maar de verhoging geldt enkel voor de strafrechtelijke boetes, niet voor de administratieve. De rode draad is dat het maximum van 12.500 euro wordt opgetrokken tot 125.000 euro. Daartegenover werkt de nieuwe verlaagde gerechtelijke interestvoet van 5 procent niet door in fiscalibus. De wettelijke interestvoet wordt vanaf 2007 jaarlijks vastgesteld met als basis de afgeronde Euribor index, verhoogd met 2 procent. In de fiscale wetboeken blijft zowel moratorium- als nalatigheidsinterest 7 procent hoog. Al bij al merkwaardig. Waarom moet in fiscale zaken een andere regeling toegepast worden? De minister kwam tijdens de parlementaire besprekingen niet verder dan 'in belastingzaken speelt een strafrechtelijk element'.

Jan VERHOEYE, accountant, docent Hogeschool Gent en gastprofessor Universiteit Gent.
Gepubliceerd op 2 januari 2007.